Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Algemene-ledenvergadering Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum   d.d. woensdag 29 maart 2017,  19.30 uur op Wijkcentrum d ‘Oude Stadt   Aanwezig:  van het bestuur: Dingeman Coumou (voorzitter),  Ingrid Hillaert (verslag). Lineke Dammers (penningmeester) Ondersteuners van WOON (voorheen WSWonen): Win Wassenaar, Guust Augustijn En als gastspreker: Frank Agterkamp van de Woonbond Leden: zie de presentielijst in de bijlage.   Opening –          De voorzitter, de heer Coumou,  opent de vergadering, heet allen welkom en nodigt uit tot een voorstelrondje.   1. Mededelingen –      Mw. Weggelaar,  geeft aan dat zij naar aanleiding van een ledenbrief van  de FNV Amsterdam de FNV telefonisch gevraagd heeft om , behalve aan menswaardige banen, ook aandacht te besteden aan sociale huur. Ook tipt zij dat er van 13 tot 17 juni rond en in museum Het Schip een International Housing Festival plaatsvindt, met thema’s als woonmobiliteit, de trek naar de stad, segregatie, diversiteit in woonvormen etcetera. (Zie ook het blad Nul20 van Maart 2017) –            Voorzitter Coumou meldt dat e r vanavond op het stadhuis ook een vergadering is van de commissie Wonen  met onder andere Ouderenhuisvesting als agendapunt. Via facebook en de website van HVC worden de leden van de uitkomst op de hoogte gesteld. –      Mw. Meijer vraagt aandacht voor de bedreigde huisvesting van Wijkcentrum d ’Oude Stadt. Het wijkcentrum dreigt uit de Doelenstraat weg te moeten en heeft geen goed alternatief. De voorzitter vertelt in dit verband over de recente bezettingsactie op het gemeentehuis. –      De heer Regelink, lid van de bestuurscommissie Wonen heeft tijdens de bezettindsactie toegezegd dat het wijkcentrum in elk geval tot eind 2017 op de Doelenstraat kan blijven. Het gebouw staat intussen wel te huur voor  €60.000,00   2. Thema: De WOZ-waarde en de gevolgen voor de huur Aangezien er verder geen mededelingen zijn, geeft de voorzitter het woord aan Frank Agterkamp, die ons een presentatie geeft over de WOZ-waarde  met daarin onder andere: wat is het ? waarom is de WOZ- waarde van belang voor huurwoningen en  huurders en hoe wordt  de WOZ-waarde berekend? Frank geeft zijn boeiende presentatie aan de hand van sheets, met daarbij mondelinge toelichting en gelegenheid tot vragen stellen. Van die gelegenheid wordt volop gebruik gemaakt en aan de hand van de sheets geeft Frank antwoord op de vragen. Duidelijk is wel dat dit thema onze huurders raakt. De voorzitter moet uiteindelijk ingrijpen om aan het  vragenstellen een einde te maken en  na de pauze de andere agendapunten te kunnen behandelen. De sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.

presentatie tijdens ALV van HVC d.d. april 2017

Pauze   3. Verslag ledenvergadering van 30 november 2016 Tekst – Pagina 1, punt 1.: mw. Weggelaar meldt dat de informatieverstrekking over de WOZ een individuele actie was van een lid van de werkgroep publiciteit. – Pagina 4: als verkiezingsactie is ook genoemd een vreedzame actie voor behoud en uitbreiding van sociale huurwoningen op het Marineterrein . Naar aanleiding van Telefoonnummer 14020 –genoemd bij agendapunt 2 als telefonische hotline: dit nummer is een algemeen nummer en geen directe hotline. Je wordt doorverbonden als je zegt dat je een melding wilt doen. Verslag wordt vastgesteld.   4. Stand van Zaken bij Huurdersvereniging Amsterdam De HA heeft sinds december 2016 een nieuw bestuur en heeft nieuwe statuten die ook in december 2016-, in een moeizame vergadering,  zijn vastgesteld. Het nieuwe bestuur moet ‘er nog inkomen maar dat duurt wel erg lang, vindt het bestuur van HVC. Een vliegende start was er niet en ook nu merken we weinig van activiteiten van de HA. Deze zomer moeten ze met een activiteitenplan komen in verband met subsidieaanvraag bij de gemeente. Op de vraag waarom de vergadering in december moeizaam was, is de reactie dat er tussen de verschillende afvaardigden nogal grote verschillen in standpunten over de statuten en de werkwijze van de HA waren Er tekende zich een lichte tweedeling tussen koepels (huurders van één koepel die verenigd zijn) en huurdersverenigingen af , maar onderling waren de koepels en de huurdersverenigingen het ook niet altijd eens met elkaar.   5. Jaarverslag HVC 2016 – opmerking vooraf: in verband met pc-problemen, is de jaarrekening over 2016, die bij de het jaarverslag hoort, nu nog niet beschikbaar deze wordt in een volgende ALV ter vaststelling voorgelegd aan de leden. – er zijn enkel correcties op de tekst. Deze hebben geen invloed op de inhoud . Ze worden in de tekst aangepast en een gecorrigeerde tekst komt op de site. Inhoud: –          het feitelijke ledental van HVC op 31 december 2016 was 707 leden en vandaag de dag zijn er 727 leden. –          In maart en april 2016 heeft de PR-werkgroep van HVC een lijst met actiepunten aangeleverd aan het bestuur. Er is toen onder andere besloten om in het kader van publiciteit: o   Bewonerscommissies aan te schrijven o   Een advertentie  (ledenwerving) te plaatsen in wijkbladen o   contact op te nemen met Radio NH om op de zender over het belang van de huurdersvereniging te spreken o   eenmalige voorlichting over huurdersbelangenbehartiging te verzorgen in Huizen van de Buurt Tot deze actiepunten is wel besloten, hoewel ze niet allemaal zijn uitgevoerd.Mw. Weggelaar mist deze actiepunten in het jaarverslag. De voorzitter meldt dat –wegens gebrek aan menskracht in het bestuur – een aantal acties in2017 pas worden uitgevoerd.   6. Werkplan 2017 Aanvullingen op het werkplan van mw. Weggeling van de PR-werkgroep: –          de punten die genoemd zijn als behorend bij jaarverslag 2016 maar doorgeschoven zijn naar 2017 –          samenwerking zoeken met andere instanties zoals FNV lokaal, Rover,de Woonbond, andere huurdersverenigingen voor een leefbaar en betaalbaar Amsterdam. –          Verder geen aanvullingen of commentaar.   7. (Her)benoeming bestuursleden Helaas hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. Maar gelukkig heeft het zittende bestuur zich bereid verklaard ook in 2017 voor HVC te blijven werken. Afzonderlijke stemming blijkt niet nodig: het voltallige bestuur wordt onder algemene  instemming herbenoemd. Het voltallige bestuur bestaat  momenteel uit: De heer Dingeman Coumou, voorzitter Mevrouw Lineke Dammers, penningmeester Mevrouw Ingrid Hillaert, algemeen lid (en ‘vaste‘ notulist)   8. Rondvraag – Mw. Dammers geeft aan dat zij in 2017 van  de WOZ-waarde een bijzonder aandachtspunt wil maken en dat zij met de andere bestuursleden wil gaan beramen op acties hieromtrent. – De heer Augustijn, !WOON, vertelt dat WOON een onderzoek is gestart naar de gevolgen van de WOZ voor d huurders en de huur. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Eind juni moet er een eerste concept van het verslag liggen. Dat zal dan in te zien zijn op de website : www.wooninfo.nl     Rond 10 .00 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt de aanwezigen en nodigt hen uit voor een informele voortzetting in het café verderop in de straat.