Nog meer huurverhogingen?

De wet ‘Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet’ is op 8 december jl. vrijwel geruisloos door de Tweede Kamer aangenomen. Over deze wet maakt het bestuur zich grote zorgen. Het is wederom een aantasting van de sociale huisvesting.

De regering dreigt het te kort aan betaalbare sociale huisvesting op te lossen door ervoor te zorgen dat er steeds minder huurders in aanmerking voor komen. Huurders boven de inkomensgrenzen hebben vervolgens geen betaalbaar alternatief en vallen tussen wal en schip.

De stemming in de Tweede Kamer was als volgt:
Voor: Krol, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD.
Tegen: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, PVV, PvdD en Van Kooten-Arissen

Dit voorstel omvat wijzigingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet om de volgende maatregelen in wetgeving te verwerken:

  • Differentiëren van de DAEB-inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling met als doel om de toewijzing van de DAEB-huurwoningen doelmatiger te richten op de betaalbaarheid voor de doelgroep van woningcorporaties. Hiermee wordt beoogd de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor meerpersoonshuishoudens (waaronder gezinnen) met lage middeninkomens binnen de huursector te verbeteren. Hiernaast wordt lokaal ruimte geboden om prestatieafspraken te maken over een vergroting van de vrije toewijzingsruimte met als doel om woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties gezamenlijk de mogelijkheid te geven om maatwerk toe te passen in de woningtoewijzing waar zij dit noodzakelijk vinden;
  • Aanpassing van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging met als doel om de huidige systematiek effectiever te maken en om van huishoudens met hoge (midden)inkomens in de sociale huursector een meer bij de woningkwaliteit passende huur te kunnen vragen;
  • Het mogelijk maken van een hogere huurverhoging voor woningen met een zeer lage huur met als doel om versneld tot een meer reële balans te komen tussen prijs en kwaliteit van deze woningen.

Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden door de Eerste Kamer.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) vindt plaats op 19 januari 2021.

U kunt de behandeling het de behandeling van wetsvoorstel hier volgen. Het wetsvoorstel zelf staat hier.