Oproep voor deelname aan de bijeenkomst Woningcorporaties en Stadsdeel en huurders in het Centrum

serveimage

Oproep voor deelname aan de bijeenkomst Woningcorporaties en Stadsdeel en huurders in het Centrum

Tijd: maandag 15 februari 2016 15:30-17.00 uur

Locatie: nog te bepalen

 

Beste mensen,

Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Samenwerkingsafspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam,  de corporaties  en de gemeente Amsterdam.
Juist in de gebieden behoeven de afspraken verdere uitwerking om tot uitvoering te komen.

Tegelijk is het signaal van de corporaties gekomen  dat corporaties in meer of mindere mate en soms zelfs niet bij het tot stand komen van de gebiedsagenda’s en -plannen zijn betrokken.
Corporaties kunnen zich mede daardoor niet in alle gebiedsagenda’s herkennen.

In contact tussen de gebiedsmanagers van de stadsdelen en de rve-wonen is besproken hoe, tegen deze achtergrond, de samenwerking en afstemming tussen gemeente en
woningcorporaties kan worden versterkt. Om te beginnen zullen stedelijk inspiratiesessies worden voorbereid waarvoor aan de Huurdersvereniging
Amsterdam is gevraagd ook een afvaardiging van huurders op gebiedsniveau te leveren. Ook vertegenwoordigers van de wijkzorg zullen door ons worden uitgenodigd.

Verder is voorgesteld om ter voorbereiding op deze stedelijke bijeenkomsten op stadsdeelniveau bijeen komen.  Daarvoor ontvangt u nu deze uitnodiging.
De bijeenkomst heeft wat ons betreft een drieledig doel:

  1. Kennismaking
  2. Inventariseren van de gebiedsagenda: behoeft de gebiedsagenda volgens de woningcorporaties aanscherping en zo ja op welke punten?
  3. Inventariseren van de consequenties van het convenantsamenwerkingsafsprakengemeente-woningcorporaties dat in juni door Ivens en de corporaties is getekend.
    In de kern zijn in het convenant vier afspraken gemaakt:
  4. In samenhang met de gebiedsvisies worden afspraken gemaakt op het punt van leefbaarheid, wijkvernieuwing, participatie, wonen en zorg
  5. In het kader van het gebiedsgericht werken ontwikkelen we gezamenlijk plannen voor de aanpak van de meest kwetsbare wijken
  6. Voor wijken met 35%of minder sociale huur van corporaties, worden binnen een jaar (voor 1-7-2016) op wijkniveau voorstellen gedaan voor de manier waarop menging in die wijken kan worden gewaarborgd
  7. Een analyse van de woon- en zorgsituatie per wijk. Op basis daarvan worden de de wenselijkheid en de mogelijkheden om tot afspraken te komen over het woon-zorgaanbod per wijk onderzocht

 

Iedere huurder in Centrum kan zich aanmelden voor deze bespreking.

Graag aanmelden bij Erik van Bergeijk van de Huurdersvereniging Amsterdam: e.vanbergeijk@huurdersvereniging-amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Dingeman Coumou, voorzitter Huurdersvereniging Centrum

 

Publieksversie_Samenwerkingsafspraken_tussen_huurders_corporaties_en_gemeente