Bezwaar tegen WOZ

Inmiddels hebben zo’n beetje alle huurders van de Gemeente Amsterdam een gecombineerde aanslag 2019 ontvangen. In hele kleine lettertje staat daarin de nieuwe WOZ waarde vermeld. Ook huurders hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze WOZ beschikking. Doe dit vooral als er iets niet klopt.

De WOZ-waarde is de door de gemeente getaxeerde waarde van uw woning. Deze waarde bepaalt voor huurders een deel van de maximale huurprijs. Voor eigenaren bepaalt de waarde de hoogte van de onroerend zaak belasting (OZB) en het huurwaardeforfait.

Alle Amsterdammers ontvangen elk jaar in februari of maart een WOZ beschikking van de gemeente. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken, een lagere waarde kan gunstig zijn voor uw huur of belasting. Of dat zin heeft hangt af van de volgende zaken.

Uw huidige huurprijs in verhouding tot de maximale huurprijs
Met de digitale puntentelling van !WOON kunt u uitrekenen wat de maximale huurprijs voor uw woning is. Ligt uw huidige huurprijs in de buurt van het maximum, dan  kan bezwaar tegen de WOZ beschikking zin hebben. De WOZ waarde bepaalt namelijk 25 tot 50% van de maximale huurprijs. Als het bezwaar leidt tot een lagere WOZ waarde, dan daalt daarmee de maximale huurprijs van uw woning. Mogelijk heeft u dan recht op huurverlaging. Als blijkt dat u meer betaalt dan de maximale huur, dan kunt u nu al huurverlaging aanvragen.

De jaarlijkse huurverhoging
Ieder jaar stelt de regering de regels voor de huurverhoging vast.  In 2019 hebben verhuurders ruimte om verschillende verhogingen te vragen, als het geheel van verhogingen maar binnen een bepaalde grens blijft. Het kan zijn dat een verhuurder extra huurverhoging vraagt aan huurders die een stuk minder dan het maximum betalen. Een lagere WOZ – dus een lager maximum – kan dan een lager percentage huurverhoging betekenen.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking kan binnen 6 weken na de dagtekening. Hiervoor is een standaard WOZ bezwaarformulier beschikbaar en het kan in elk geval in Amsterdam ook digitaal.

In Amsterdam kunnen de teams van !WOON u nader informeren en adviseren over het effect van de WOZ waarde op uw huurprijs en het maken van bezwaar.

Achtergronden en mogelijke bezwaren tegen de WOZ klik hier.

 

Toelichting bezwaar maken WOZ beschikking

  • Kennisgeving WOZ beschikking geschiedt via de Gecombineerde aanslag 2019. In deze aanslag staat de nieuwe grondslag / waarde vermeld per 01-01-2018.
  • Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking kan tot 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet.
  • Bezwaar maken kan via amsterdam.nl/belastingen. U hebt hiervoor DigiD nodig.
  • Bezwaar maken kan ook per post bij de Gemeente Amsterdam, Belastingen, Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam.
  • Het WOZ taxatieverslag wordt niet per post toegezonden. Het taxatieverslag is in te zien en te downloaden via amsterdam.nl/belastingen. U hebt hiervoor DigiD nodig.
  • Bij het bezwaarmaken per post kan het standaard formulier gebruikt worden.
  • Bezwaar maken tegen de WOZ beschikking heeft voor huurders geen invloed op de hoogte van het bedrag van de gecombineerde aanslag. Alleen eigenaren betalen WOZ belasting.
  • Een gewijzigde WOZ beschikking heeft in zeer geringe mate effect op de Waterschapsbelasting. Voor het kalenderjaar 2019 bedraagt deze heffing 13 eurocent per 1.000 euro WOZ waarde.
  • De WOZ waarde van een woning heeft invloed op het puntenaantal van de woning, maar een gewijzigde WOZ waarde heeft geen directe gevolgen voor de huurprijs.
  • Voor een gering aantal woningcorporaties (in 2018 waren dat alleen Eigen Haard en de Alliantie) geldt dat de hoogte van de WOZ waarde gevolgen kan hebben voor de huurverhoging per 1 juli 2019. Welke corporaties in 2019 de huurverhoging laten afhangen van de hoogte van de WOZ waarde (via de puntentelling), is eind februari 2019 nog niet bekend.