Bericht aan onze leden

Het bestuur van Huurdersvereniging Centrum heeft een brief aan al haar leden gestuurd. Van wie het mailadres in onze administratie bekend is, ontvangt de brief per e-mail.

Aan de leden van Huurdersvereniging Centrum

Beste leden,

Na lange tijd is hier eindelijk weer een bericht van uw bestuur.

Sinds november vorig jaar hebben wij elkaar niet meer gezien of gesproken en u heeft ook de huurbrief moeten missen in het afgelopen jaar. De belangrijkste reden voor dit stilzwijgen ligt voor de hand: doordat er een gevaarlijk virus heerste en nog steeds heerst, was het lastig voor de bestuursleden om met elkaar in gesprek te gaan.

Ook het samenwerken met andere vrijwilligers ten behoeve van de Huurbrief of het organiseren van een Algemene ledenvergadering, is door  het Corona-virus niet van de grond kunnen komen.

Daar komt nog bij dat de bestuursleden zelf met verschillende ziektes te kampen hebben gehad, waardoor er weinig uit hun handen kwam.

Gelukkig lijkt het ergste leed nu geleden: de bestuursleden zijn herstellende en het vaccin tegen het Coronavirus komt binnen niet al te lange tijd beschikbaar.

Tijd voor het bestuur om weer iets van zich te laten horen.

Een korte terugblik op het afgelopen jaar

Zoals hiervoor gezegd, het bestuur heeft weinig activiteiten kunnen uitvoeren. Maar er is zeker wel het een en ander gebeurd.

Nieuwjaarsborrel

Allereerst hebben wij- zoal s zo langzamerhand traditie is geworden- in januari 2020 een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor de vrijwilligers van HVC. Tijdens deze borrel hebben we in kleine kring nog een keer afscheid genomen van Dingeman Coumou als voorzitter van de huurdersvereniging.

Opzet interviews met de leden

Verder heeft 1 bestuurslid samen met één van de leden het initiatief genomen om interviews te gaan houden met een aantal van onze leden. Dit initiatief was een vervolg op de Algemene Ledenvergadering van november 2019 waarin we bij het voorstellingsrondje al een korte inventarisatie hadden gemaakt van de ervaringen op het gebied van huren van onze leden.

Eén van de actiepunten die we toen hebben afgesproken, was het nader verzamelen van alle problemen waar onze leden tegen aan lopen op het gebied van wonen. Helaas is dit initiatief in april tot stilstand gekomen. Maar op de valreep van dit jaar hebben we wel een vragenlijst voor u opgesteld. Hierover verderop méér.

Gesprekken met Ilse Griek en haar gemeentelijk ambtenaar

Ilse Griek is lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. In februari en in november 2020 heeft een aantal bestuursleden een overleg met haar gevoerd over de gang van zaken op het gebied van wonen in het stadsdeel Centrum. Het gesprek in november vond online plaats, vanwege Corona.

Mevrouw Griek heeft vooral interesse in de dagelijkse beslommeringen waar de huurders in het Centrum tegenaan lopen. Het bestuur heeft op haar beurt vragen gesteld over de handel en wandel van het stads(deel) bestuur en de activiteiten van de wethouder.

Deelname aan de acties van de actiegroep Niet te Koop.

Acties waarbij samen met huurdersverenigingen HuurdersBelangZuid en De Pijp wordt gedemonstreerd tegen de verkoop van sociale huurwoningen in onze stadsdelen.

Deelname aan diverse overleggen binnen het HuurdersNetwek Amsterdam(HNA).

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vooral Winfried Jansen -op de Haar is, ons aspirant -bestuurslid, die aan deze overleggen heeft deelgenomen.

Binnen het HNA-verband heeft ons bestuurslid onder andere meegewerkt aan een brief namens het HNA over het (stedelijk) huurbeleid. De brief was gericht aan de aan de programmacommissies van de politieke partijen. Ook heeft hij de woonparagrafen in de verkiezingsprogramma’s van alle grotere politieke partijen uitgeplozen, samen met Dingeman Coumou. Dit met het oog op de verkiezingen die in 2021 gaan plaatsvinden.

In dit verband verwijzen wij u ook naar de bijgaande brief Raadpleging huurders van Winfried. In deze brief wordt u gevraagd naar uw ervaringen met het huren van een woning in Amsterdam (centrum). De brief gaat via de verschillende huurdersverenigingen, bewonerscomités etc uit naar alle Amsterdamse huurders. Het plan is om mèt de verzamelde ervaringen rond half februari in gesprek te gaan met de schrijvers van verkiezingsprogramma`s van de verschillende Amsterdamse politieke partijen in verband met de  gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Gesprekken met wethouder Laurens Ivens

Ook hier was het weer ons aspirant-bestuurslid Winfried die een aantal malen met de wethouder in gesprek is gegaan over het stedelijk huur- en woningbouwbeleid.

Wat is er verder gebeurd?

Administratie

Langzaam maar gestaag is het onze penningmeester Lineke is samen met Anneke, onze administratieve hulp, gelukt om de ledenadministratie weer op orde te brengen en de ledencontributie te innen.

Daarnaast hebben bestuur en administratie een digitaal ledenbestand aangelegd van alle leden die ons eerder  hun emailadres hebben opgegeven. Dit maakt het makkelijker om in de toekomst ‘Coronaproof’ te communiceren met de leden.

Brainstorm over de toekomst van HVC

Digitaal en samen

De enkele keren dat we als HVC-bestuur overleg hebben kunnen voeren, hebben we nagedacht over de toekomst van HVC. Het bestuur is tot de slotsom gekomen dat het op de huidige manier niet meer gaat: er is te veel dat aandacht vraagt van te weinig mensen. Het bestuur heeft daarom een sterke voorkeur om :

 • Haar taken te verlichten door zo veel mogelijk digitaal te gaan communiceren met de leden.
 • Haar krachten te bundelen met die van HuurdersBelang  Zuid en Huurdersvereniging  De Pijp. Dit zijn beide actieve huurdersverenigingen met helaas ook een klein bestuur maar met vergelijkbare huurdersproblematiek als de huurders van stadsdeel Centrum.

Algemene Ledenraadpleging

Normaal gesproken zouden we als bestuur deze plannen aan de leden voorleggen op een Algemene Ledenvergadering. Maar wie kan ons zeggen wanneer er weer een ‘normale’ Algemene Ledenvergadering kan plaatsvinden?

Vandaar dat we er als bestuur voor hebben gekozen om de leden nu per email en per brief deze plannen voor te leggen.

Daarnaast is  het nog nodig om een tweetal zaken te formaliseren die we normaal op de ALV hadden behandeld, te weten de benoeming tot bestuurslid van onze aspirant dhr. Winfried en de afhandeling van de financiën van de jaren 2019 en 2020.

Oproep aan de leden

Wat vragen wij van de leden? Wij zouden graag willen dat u deze pagina ingevuld aan ons  retourneert per mail of per post.

 1. Wilt u hierna uw actuele emailadres aan ons laten weten als u geen bezwaar heeft tegen een digitale communicatie met de leden.

E-mail:           

Als u wel bezwaar heeft wilt dan hierna uw bezwaar omschrijven:

 • Stemt u er mee in dat het bestuur van HVC stappen zet richting samenwerken met Huurdersbelang Zuid en met Huurdersvereniging De Pijp? (Aankruisen wat van toepassing is)
 • Ja en ik ben bereid wel/niet mee te denken en te werken over de manier waarop we dit vorm gaan geven, toelichting:
 • Nee, want ik heb de volgende bezwaren, toelichting:
 • Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van Winfried tot bestuurslid dan graag zo snel mogelijk contact met ons opnemen, dat kan via de mail: info@huurdersverenigingcentrum.nl of via ons telefoonnummer waar u een voicemail kunt achterlaten op 020- 420 99 62.  Anders is met uw goedkeuring Winfried met ingang van 1 januari 2021 toegetreden tot het bestuur.
 • Er is nog geen mogelijkheid geweest om verslag te doen van de financiën 2019. Gezien de omstandigheden dit jaar, is het voorstel deze mee te nemen in het verslag van 2020. Als u bezwaar heeft en een kascommissie wil instellen dan kunt u contact op nemen met de penningmeester: Lineke Dammers 06 27354406.

Rest ons nog om u allen alvast heel goede kerstdagen toe te wensen en een voorspoedig en vooral gezond 2021

Ingrid hillaert |winfried jansen op de haar | Lineke Dammers

Raadpleging huurders

Beste huurders,

Namens HVC zit ik in een werkgroep samen met een aantal mensen van de HNA (huurdersnetwerk Amsterdam, een overlegorgaan van vele huurdersverenigingen in Amsterdam) en een aantal mensen van de FAH (Federatie Amsterdamse Huurdersverenigingen, alleen Ymere en Stadgenoot).

We willen midden februari 2021 in gesprek gaan met de schrijvers van verkiezingsprogramma`s van de verschillende Amsterdamse politieke partijen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

We vinden het belangrijk als ook uw mening en/of ervaring met de Amsterdamse huisvesting in het dit gesprek aan de orde komen, opdat hier bij het schrijven van de woonparagraaf in de programma’s rekening kan worden gehouden

Wij vragen u daarom om onderstaande vragenlijst in te vullen en deze vóór 16 januari 2021 te retourneren.

Per email naar: info@huurdersverenigingcentrum.nl

Of per post naar: Huurdersvereniging Centrum, p.a. Elandsgracht 70, 1016TX Amsterdam

De vragen:

 1. Huurt u van een corporatie of particulier?
 2. Woningcorporatie, te weten:
 3. Particuliere verhuurder
 • Wat is uw ervaring met de hoogte van de huur, als percentage huur van uw inkomen?

Aankruisen wat van toepassing is.

 • Goed betaalbaar
 • Betaalbaar
 • Eigenlijk te hoge huur
 • Onbetaalbaar, moet aanvullende subsidie gebruiken

3          Sinds 2012 worden veel huurders met een hogere inkomensafhankelijke huurverhoging, dit om zogenaamd scheefwonen te bestrijden en doorstroming te bevorderen.

We willen graag weten wat u vindt van de inkomensafhankelijke huurverhoging en of u problemen ervaart met de betaalbaarheid van uw woning hierdoor nu en in de toekomst.

4          Wat is uw ervaring met toerisme in uw buurt? (Aankruisen wat van toepassing is)

 • Prima, gezellig al die drukte in de stad en goed voor de economie
 • Druk, maar het is geen probleem
 • Te druk, je kunt nergens meer heen en overal is lawaai
 • Te druk en prijzen van woningen, hotels, B&B worden opgedreven


5          Hoe is het onderhoud van uw woning? (Aankruisen wat van toepassing is)

 • Prima
 • Goed
 • Matig
 • Slecht

6          Als u buren heeft die hun woning gekocht hebben van uw woningcorporatie, komt uw corporatie dan nog voor uw belangen op? U zit als huurder immers niet zelf in de VVE.

 • Ja
 • Nee

7          Als u moeite heeft met trappen lopen, bestaat er een regeling om met behoud van uw huur naar een begane grond woning te verhuizen.

 • Wat is uw ervaring met de regeling “van hoog naar laag” en “van groot naar beter”?
 • Is het gelukt een geschikte woning te vinden?
 • Hoe lang heeft u moeten zoeken?
 • Hoeveel moeite heeft u moeten doen?

8          Misschien wilt u naar een aangepaste woning, seniorenwoning. Wat is uw ervaring het zoeken

 • Is het gelukt een geschikte woning te vinden?
 • Hoe lang heeft u moeten zoeken?
 • Hoeveel moeite heeft u moeten doen?

9          U heeft thuiswonende volwassen kind(eren) die geen betaalbare woning kunnen vinden wat is uw ervaring daarmee? Denk aan: inschrijftijd /zoektijd van de kinderen voor een woning. Leefbaarheid in huis met volwassen kinderen die al lang zelfstandig hadden moeten wonen. Etc.

10        Heeft u zelf nog extra opmerkingen of aanvullingen?

Bedankt voor het invullen.

N.B.

1.U hoeft niet op alle punten te reageren. En uiteraard zullen we uw anonimiteit waarborgen.

2.Wellicht wilt u uw antwoorden liever mondeling geven of nader toelichten? Dat kan; graag zelfs.

Wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer in de brief vermelden?

Graag hieronder uw adresgegevens

Mailadres  ………………………………………  Postadres……………………………………………………

Met vriendelijke groet:  Winfried Jansen op de Haar, aspirant bestuurslid HVC