Huurdersvereniging Centrum luidt de noodklok

serveimage (5)

 

HUURDERSVERENIGING AMSTERDAM-CENTRUM LUIDT DE NOODKLOK

Tijdens de algemene ledenvergadering van de HVC op 30 november 2016 stonden de leefbaarheid en de overlast in de binnenstad op de agenda. Uit de reacties van de aanwezige leden werd duidelijk dat de leefbaarheid onder druk staat. Behalve de zichtbare (en hoorbare) overlast is er ook de minder zichtbare, maar grootschalige verstoring van de woningmarkt. Zolang woningeigenaren makkelijk meer dan € 5000,00 per maand kunnen vangen voor een woning door vakantieverhuur via airbnb, windu, booking of andere sites, zullen er steeds meer woningen worden onttrokken aan huidige woningbestand. En het huidige woningbestand staat al zwaar onder druk.

Om (nog meer) aandacht te krijgen voor deze problematiek heeft het bestuur van de HVC december 2016 een brief aan het gemeentebestuur gestuurd. Daarin wordt niet alleen gewezen op de negatieve aspecten van de ongebreidelde vakantieverhuur van woningen, maar ook voorstellen gedaan hoe de geest weer terug in de fles kan. De complete brief is te vinden op de site van HVC: http://www.huurdersverenigingcentrum.nl/wp-content/uploads/2016/12/brief-over-overlast-en-leefbaarheid.pdf

De HVC stelt de volgende maatregelen voor om van de binnenstad weer een plek voor bewoners met toeristen te maken in plaats van een plek voor toeristen met wat bewoners.

 1. De WOZ-waarde en de maximale huur:

Voor sociale huurwoningen gaat vanaf 1 juli dit jaar de WOZ-waarde meetellen voor het bepalen van de maximale huur. Dit zal voor extra huurverhogingen zorgen voor een deel van de zittende huurders. Nieuwe huurders van sociale woningen krijgen door de WOZ-waarde met nog hogere huren te maken, zo hoog zelfs dat zij in de vrije sector belanden en daar is de sky the limit! De woningbouwcorporaties beslissen hierover.

De HVC verzoekt de corporaties deze huur opdrijvende koppeling met de WOZ-waarde niet toe te passen.

 1. Vakantieverhuur, B&b’s en logiesverstrekkers:

Behalve de geluids- en andere overlast die al dan niet legale vakantieverhuur veroorzaakt, is er de verstoring van de woningmarkt. Woningen zijn niet meer beschikbaar voor normale bewoning, en woningen worden speciaal gekocht voor vakantieverhuur, waardoor de huizenprijzen worden opgedreven. Om de enorm toegenomen vakantieverhuur terug te dringen zal een heel pakket van maatregelen moeten worden genomen.

De gemeente blijkt b&b-vergunningen te verlenen zonder altijd goed te controleren of de b&b-aanbieder daadwerkelijk zelf op het adres van de b&b woont, zoals de vergunning vereist. Het afgelopen jaar hebben ook steeds meer bedrijfjes zich bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven als zogenaamde logiesverstrekkers. Wat voor en hoeveel accommodatie zij aanbieden is onbekend. Het meldpunt Zoeklicht, dat zich wel om illegale hotels en dergelijke bekommert, kijkt niet naar deze logiesverstrekkers.

Er moet een registratieplicht worden ingevoerd voor alle vakantieverhuur. Zonder registratie geen legale verhuur.

De toegestane vakantieverhuur per woning wordt teruggebracht van 60 naar 30 dagen.

Handhaving moet worden geïntensifieerd. Op meldingen moeten 24 uur kunnen worden gedaan en er moet direct op worden gereageerd.

De gemeente moet betere controle uitoefenen bij het verstrekken van b&b-vergunningen.

Het meldpunt Zoeklicht dient te bekijken wat het daadwerkelijke aanbod van de logiesverstrekkers is en of dat aanbod aan de regels voldoet.

 1. De binnenstadbewoners beter betrekken bij de handhaving:

Vaak weten de bewoners prima bij welke woningen in de buurt (te) veel vakantieverhuur plaatsvindt. Het is niet iedereen altijd even duidelijk hoe hij of zij de gemeente kunnen helpen bij het bestrijden van overtredingen van de regels van vakantieverhuur. En op welke sites kan je zien welke (sociale) huurwoningen bij jou in de buurt voor vakantieverhuur worden aangeboden. Ook niet iedereen weet bijvoorbeeld dat een Vereniging van Eigenaren hier iets over te zeggen heeft.

De HVC stelt voor dat de gemeente de binnenstadbewoners actief gaat voorlichten over hoe zij kunnen meehelpen met het bestrijden van de illegale vakantieverhuur.

 1. Verkoop sociale huurwoningen:

Het gebeurt nu dat sociale huurwoningen die door verkoop zijn onttrokken aan het huurwoningenbestand delen van het jaar of soms het hele jaar door voor vakantieverhuur worden aangeboden.

Om de negatieve effecten die de verkoop toch al heeft op de woningmarkt enigszins te verkleinen zouden corporaties standaard in de splitsingsaktes en de verkoopcontracten een verbod op vakantieverhuur voor deze woningen moeten opnemen.

 1. Hoe wordt de drukte op straat minder?

De straten en pleinen worden steeds drukker en ook steeds kleiner door de uitdijende terrassen. Vrouwen met kinderwagens, invalidewagentjes en ouderen met rollators kunnen er vaak niet meer door of moeten levensgevaarlijk via de weg doorgang vinden. Deze terrassen geven vooral   ’s avonds ook (te) veel geluidsoverlast. Handhaving vindt niet plaats. De gemeente gaat dit alles nog eens verergeren door het precario op te heffen en daarmee de openbare ruimte gratis beschikbaar te stellen aan de horeca. Binnenkort start er ook een pilot om te kijken hoe het bevalt winkels toe te staan 24 uur per dag open te zijn. Het wordt dus allemaal alleen maar erger.

De HVC vraagt weer (een hoge) precario te heffen, de overlast van terrassen actief te bestrijden en geen vergunningen voor terrassen af te geven die de loopruimte te veel beperken. Ten onrechte verstrekte vergunningen moeten weer worden ingetrokken.

De pilot voor 24-uurs openstelling moet worden afgeblazen.

Functies die veel bezoekers trekken zouden meer over andere delen van de stad moeten worden verplaatst. Dat geldt voor evenementen, maar ook voor horeca in horecaconcentratiegebieden. De nieuwe Hallen zijn daarvan een goed voorbeeld.

Er zijn nog steeds te veel coffeeshops op en rond de Wallen geconcentreerd. Een groot deel daarvan zou over de regio Amsterdam moeten worden verspreid.

 1. De stad vervuilt door de vele bezoekers, maar de bewoners betalen de rekening:

De vervuiling in de binnenstad neemt toe. Niet alleen door de vele toeristen, die toeristenbelasting betalen, maarook door de nog grotere groep dagjesmensen. De kosten van extra maatregelen om de vervuiling terug te dringen worden nu afgewenteld op de bewoners. Er moet een manier worden gevonden om de dagjesmensen te laten bijdragen in de kosten. Je zou een opslag kunnen bedenken voor de fastfoodbedrijven die de bron zijn van veel eetafval op straat. Of een opslag voor drukbezochte attracties, zoals Madame Tussaud en de Amsterdam Dungeon, maar ook de musea.

De HVC verzoekt de gemeente een manier te vinden om de extra kosten voor het tegengaan van de vervuiling van de binnenstad op een of andere manier (deels) te verhalen op de vele dagjesmensen.

 1. Hotelaccommodatie.

Meer hotels betekent automatisch meer toeristen. Het zijn er nu genoeg om het hele jaar door de openbare ruimte en de attracties vol te maken. Wie de dagelijkse rijen bij de musea ziet, weet dat dat zo is. Ook de grachten kunnen niet meer rondvaartboten hebben. Daarom moet er een daadwerkelijke hotelstop komen.

Er moet een echte hotelstop komen. Nieuwe hotels kunnen alleen nog als er een ander van vergelijkbare grootte gesloten wordt.

Tot slot: Welke maatregelen voor de lange termijn zou de gemeente bij de Regering moeten bepleiten?

 1. Er moeten wettelijke mogelijkheden komen om vakantieverhuur te verbieden, zodat er serieuze sancties mogelijk zijn tegen overtreders;
 2. B&W zouden extra juridische middelen tot hun beschikking moeten krijgen om overlast gevende activiteiten, zoals de bierfiets, te bestrijden;
 3. De regering moet de koppeling aan de WOZ-waarde bij de huurbepaling van sociale huurwoningen in ieder geval in de grote steden schrappen;
 4. De wet ruimtelijke ordening moet zo worden aangepast dat het mogelijk is om tot branchering in winkelstraten te komen. Dan kan detailhandel die juist van belang is voor de bewoners ook in de winkelstraten in het centrum de ruimte krijgen.

De Huurdersvereniging Amsterdam-Centrum wacht met belangstelling de reactie van de gemeente en de corporaties af.