Huurdersvereniging Centrum eist maatregelen om groei toerisme af te remmen

Lees ons persbericht en bijbehorend Raadsadres

persbericht-31

PERSBERICHT

Huurdersvereniging Centrum eist maatregelen om groei toerisme af te remmen 

“Niet meer pappen en nathouden,” zegt de Huurdersverenging Centrum in een raadadres aan de gemeente Amsterdam, “maar daadwerkelijk maatregelen nemen om de groei van het toerisme in Amsterdam af te remmen”. De Huurdersvereniging Centrum reageert hiermee op wethouder Udo Kock (D66), portefeuillehouder van onder meer Financiën, Economie, stadsdeel Centrum en stadsdeel West. In het Parool van 21 februari zei wethouder Kock dat een nieuwe prognose waarin een grotere groei van het toerisme zou worden voorspeld dan eerder gedacht, geen aanleiding geeft om het huidige toeristenbeleid te veranderen.

Volgens eigen berekeningen van de gemeente Amsterdam stijgt het aantal toeristen dat Amsterdam zal bezoeken van het huidige 17 miljoen naar 23 miljoen in 2025. Volgens deskundigen uit de toeristische sector, zoals Steven Hodes, zijn deze prognoses gedateerd en stijgt het aantal zelfs naar 30 miljoen in 2030. Afgelopen jaar groeide het toerisme in Amsterdam met maar liefst 13 procent [i]. De Huurdersvereniging Centrum maakt zich ernstige zorgen over deze exorbitante stijging en vindt het hard nodig om nu een daadkrachtige koers in te zetten naar minder toerisme.

De leefbaarheid van Amsterdam en met name de binnenstad, die al zo zwaar te leiden heeft onder de huidige toeristendruk, wordt nog  meer onder druk gezet. “De bewoners van de stad zijn het slachtoffer. De sociale en gemengde stad Amsterdam verdwijnt,” schrijft de Huurdersverenging Centrum in haar raadsadres. Zij stelt daarom 9 maatregelen voor om de toeristengroei in te dammen. Toeristenmagneten zoals de horeca, en coffeeshops moeten in aantallen worden beperkt. Gemeentelijk bezit moet niet worden verkocht, maar een maatschappelijke bestemming krijgen. Ook pleit de Huurdersvereniging Centrum voor een gemeentelijke winkelcommissie, een beperking van de vakantievluchten op Schiphol,  en een totaalverbod van AIRbnb in de binnenstad: “Amsterdammers die in de stad willen wonen moeten weer mogelijkheden hebben op de woningmarkt en voor een veelzijdig sociaal leven”.

“Er zijn scherpe en ingrijpende maatregelen nodig om te voorkomen dat het toerisme Amsterdam totaal onder de voet gaat lopen. We rollen de loper een beetje op”. schrijft de Huurdersvereniging Centrum.

 

[i] Het Parool, 21 februari 2018

 

Adres aan de Gemeenteraad

Amsterdam, 6 maart 2018

Huurdersvereniging Centrum eist maatregelen van Gemeentebestuur om groei van toerisme af te remmen.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Tot nu hebt u naar de mening van de Huurdersvereniging Centrum te weinig en niet effectieve middelen ingezet om de toenemende drukte in de stad aan te pakken.
Het is hoog tijd om niet meer te pappen en nathouden, maar nu eens daadwerkelijk een daadkrachtige koers inzetten naar minder macht van de toeristenindrustrie, minder toeristisch bezoek en minder overheersing van de commercialisering van de stad. Dat is hard nodig. Volgens eigen berekeningen van de gemeente Amsterdam stijgt het aantal toeristen dat Amsterdam zal bezoeken van het huidige 17 miljoen naar 23 miljoen in 2025. En volgens deskundigen uit de toeristische sector als Steven Hodes stijgt het aantal zelfs naar 30 miljoen in 2030!
Huurdersvereniging Centrum maakt zich ernstige zorgen over deze exorbitante stijging. Hiermee wordt de leefbaarheid van Amsterdam en met name de binnenstad, die al zo zwaar te leiden heeft onder de huidige toeristendruk, nog zwaarder onder druk gezet. De bewoners van de stad zijn het slachtoffer. De sociale en gemengde stad Amsterdam verdwijnt. De Huurdersvereniging is zeer verontwaardigd dat het huidige gemeentebestuur via wethouder Kock (D66) zegt geen ander beleid te willen voeren (Het Parool dd. 21 februari 2018). Dit bevestigt het ‘pappen en nathouden-beleid’ als het om de zware bezoekersdruk gaat van het huidige college van B&W.

Ingrijpende maatregelen
De Huurdersvereniging Centrum meent dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om de leefbaarheid van bewoners van de stad en met name de binnenstad te beschermen. En binnen een paar jaar moeten er ingrijpende maatregelen komen om de bewoonbaarheid en betaalbaarheid van met name de binnenstad te garanderen. Amsterdam kan niet steden als Parijs en Londen achterna gaan, waar vooral de rijkeren en grote marktpartijen het woonklimaat van de binnenstad bepalen.

De politieke programma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam stellen teleur. Vrijwel zonder uitzondering ontbreekt een visie op de problematiek van de lange termijn en hoe de enorme stijging van de aantallentoeristen te beteugelen.

De politiek heeft tot nu toe het laaghangende fruit geplukt als het gaat om de bestrijding van de drukte en overlast: een verbod van de bierfiets en de hottub en het weren van toeristenbussen in de binnenstad. Alleen het verbod op nog meer ijs- en nutellawinkels heeft iets structureels, maar het stelt nog niets voor als er geen vervolg komt door weer toe te werken naar een veelzijdig winkelaanbod voor bewoners. Het plezier om te winkelen in de binnenstad moet weer terugkomen!

Om de groei van toerisme en op toeristen gerichte commercie te bestrijden zijn alleen nog draconische maatregelen zinvol. Het gaat er om dat de biotoop van de bezoeker wordt veranderd, zodat Amsterdam en met name de binnenstad niet alleen aantrekkelijk is voor bepaalde groepen bezoekers. Met name de ‘holadijee-toerist’ moet geweerd worden! Kortom, afwaarderen van pretstad Amsterdam en welkom heten van bezoekers die de sfeer, cultuur, historie van Amsterdam waarderen.

Oplossingen:

Wat ons betreft is het tijd voor harde maatregelen met een deadline waarbinnen zij moeten worden gerealiseerd. We denken bijvoorbeeld aan:
1. AIRbnb keurmerken en verbieden in de binnenstad vanaf 2020.
Dit heeft als bijkomend voordeel dat de bezoekers daarmee ook automatisch worden gespreid over de rest van Amsterdam en de regio. Voor de rest van de stad zouden aanvragen ter plekke moeten worden gecontroleerd of ze voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden en indien akkoord van een keurmerk worden voorzien.
2. Maximaal 5 coffeeshops per stadsdeel vanaf 2020.
In het kader van het nieuwe coffeeshop- en hash- en weedbeleid worden de huidige 90 coffeeshops in de binnenstad teruggebracht tot 5 in het hele stadsdeel. Zoals het er nu naar uit ziet wordt de hash- en weedverkoop binnen een paar jaar gelegaliseerd. Dat betekent dat het gedoogbeleid vervalt en dat de verkoop daarvan een ‘gewone’ zaak is geworden. Om te voorkomen dat alle hash- en weedgebruikers uit heel West-Europa nog steeds naar de binnenstad komen brengt Amsterdam het aantal coffeeshops terug tot 5 per stadsdeel. Dat voorkomt een concentratie van de toeloop van kopers en zorgt gelijk voor spreiding.
3. Aan gedoogbeleid geen definitieve rechten meer ontlenen vanaf 2025.
Het tijdelijk toestaan van ongewenste situaties duurt vaak door gebrek aan tijdig overheidsingrijpen veel te lang. Wil de gemeente de gewenste situatie realiseren dan wordt door bezwaarmakers veelal gewezen op de langdurige gedoogsituatie en proberen zij daar rechten aan te ontlenen. De rechter gaat daar regelmatig in mee. De gemeente zou bij gedogen duidelijk aan moeten geven dat het om een tijdelijke (uitzonderings)situatie gaat waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
4. Horeca (aantal en terrasbeleid) terug naar de situatie van circa het jaar 2000 in 2030.
De horeca is in de afgelopen 28 jaar sterk opgerukt in de binnenstad. De binnenstad is daarmee een pretpark geworden. Bijna niemand heeft daarom gevraagd behalve de horecasector zelf en haar bezoekers. De tijd is gekomen dat de bezoekers nu ook eens hun heil gaan zoeken in andere delen van de stad en de regio als het gaat om de horeca. De maatregel, die dan genomen moet worden is dat er een terugdringbeleid komt van de horeca tot bijvoorbeeld het niveau van het jaar 2000. Beleid zou zo snel mogelijk moeten ingaan.
5. Gewone winkels weer terug in de binnenstad: herinvoering gemeentelijke winkelbrancheringscommissie en opname branchering in ruimtelijke plannen vanaf 2020.
Dit is niet zo maar af te dwingen, er moet natuurlijk een commercieel draagvlak voor dergelijke winkels zijn. De (her)introductie van een gemeentelijke winkelcommissie zou bij de verandering van beleid goed kunnen helpen. Het dwingt de gemeente tot goed onderzoek wat aan branchering mogelijk is en maakt het mogelijk branchering net als vroeger in ruimtelijke plannen/maatregelen vast te leggen. Alle omgevingsplaninstrumenten en de nieuwe Amsterdamwet moeten ingezet worden.
6. Vrijkomende grote panden in de binnenstad en gemeentelijk vastgoed bestemmen voor sociale, culturele en creatieve instellingen. Met ingang van 2018.
7. Kopers van woningen verplichten om zelf in de woning te gaan wonen. Zo snel mogelijk. Nog in 2018 invoeren!
8. Inzetten op andere vervoerwijzen, minder vervuilend en meer elektrisch.
Bezoek per auto weren; geen doorgaand verkeer door de stad; minder touringcars in de hele stad. Amsterdam als stad voor voetgangers en openbaar vervoer. Gezien de totale klimaatproblematiek zo snel mogelijk naar toe werken.
9. En last but not least: het aantal goedkope vakantievluchten op Schiphol wordt drastisch verminderd. Juist ook vanwege het klimaat is beperking nodig. Maar ook juist het soort toeristen, dat van deze vluchten gebruik maakt, verzorgt veel overlast en kan beter naar andere delen van Nederland worden verwezen. Amsterdam is groot-aandeelhouder van Schiphol en kan dus daarmee al direct druk uitoefenen op de Regering in Den Haag.

Echte maatregelen zijn nodig om Amsterdam niet verder uit te hollen. Amsterdammers die in de stad willen wonen moeten weer mogelijkheden hebben op de woningmarkt en voor een veelzijdig sociaal leven. Samen met het gemeentebestuur, corporaties en langdurig bij de stad betrokken organisaties moet vooral in de sociale kanten van de stad worden geïnvesteerd. Bezoekers zijn zeer welkom, maar vanuit de waardigheid en gastvrijheid van een trotse stad. Er zijn scherpe maatregelen nodig om te voorkomen dat het toerisme Amsterdam totaal onder de voet gaat lopen. We rollen de loper een beetje op, Amsterdam zegt: welkom, mits…… Bewoners, kinderen, studenten en het Amsterdamse bedrijfsleven worden weer ‘leidend’. Het kan, als we maar durven en willen. De magneetwerking van het Centrum op de toeristenstromen moet ingedamd worden.

Namens de Huurdersvereniging Centrum

Dingeman Coumou, voorzitter