Betaalbare woonruimte schaars goed in hele Metropoolregio

2018DacimUHXUAAdi_v

In de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA) is sprake van tekorten in alle
segmenten van de woningmarkt. Vooral woningzoekenden met een laag en
middeninkomen hebben grote problemen om een passende woning te
vinden. Nu de crisis voorbij is, willen veel mensen verhuizen. Bovendien
zet de groei van de bevolking door. Dit blijkt uit het eerste regiobrede
onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).
Voor het onderzoek vulden ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in
de MRA een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en
woonlasten.
“De resultaten van het onderzoek laten zien dat nieuwe woningen keihard
nodig zijn”, concludeert Lex Scholten, wethouder in Diemen en voorzitter
van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen van de MRA.
“Daarnaast is het van belang dat nieuwe en bestaande woningen
betaalbaar en toegankelijk worden gehouden voor mensen met lage en
middeninkomens.”
Ook directeur Egbert de Vries van PWNR, de samenwerkende
woningcorporaties in de regio, beklemtoont de noodzaak om het
woningaanbod voor lage en middeninkomens in de hele regio te vergroten:
“De woningcorporaties willen de komende jaren in elk geval in alle
gemeenten veel nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen.”
De sociale huursector krimpt in de MRA, terwijl het aandeel lage inkomens
ongeveer gelijk is gebleven. De woningvoorraad bestaat nog voor 31
procent uit sociale huurwoningen van corporaties. Na Amsterdam heeft
Zaanstreek-Waterland het grootste aandeel (30%). In de meeste regio’s is
het goedkope segment iets groter dan het aandeel lage inkomens tot
40.000 euro. In Gooi-en Vechtstreek en Amstel-Meerlanden is dit niet het
geval. Verder springt in het oog de onbalans tussen het aandeel hoge
inkomens (27%) en de beschikbare woningvoorraad in het hoge segment
(14%).
Middeninkomens
Ook voor middeninkomens wordt het steeds lastiger om aan een woning te
komen. Door de sterke prijsstijgingen neemt ook het aandeel betaalbare
koopwoningen af in Almere, Lelystad en delen van Zaanstreek-Waterland,
gemeenten waar van oudsher middeninkomens goed terecht konden. Dat
de nieuwbouw de afgelopen jaren voor een relatief groot deel uit
vrijesectorhuur heeft bestaan, helpt de middeninkomens maar
beperkt. Middeninkomens uit de regio zelf zijn vooral geïnteresseerd in
huurwoningen onder de 875 euro, een schaars goed. De particuliere vrije
huursector vormt inmiddels 8 procent van de woningvoorraad in de MRA.
Nog altijd een klein segment, maar het zorgt voor veel doorstroming. Voor
huishoudens van buiten is de vrijesectorhuur vaak de entree tot de regio
Amsterdam. Zij zijn bereid en in staat de hoge huurprijzen te betalen die
worden gevraagd, veelal boven de 1.000 euro.
Verhuizingen
De grootste instroom van buiten de regio bestaat nog altijd uit lagere
inkomens richting Amsterdam, studenten en starters op de arbeidsmarkt.
Maar in de MRA vestigen zich ook steeds meer buitenlanders en
huishoudens met een hoog inkomen. In de periode 2015-2016 kreeg een
kwart van de huishoudens een andere woning. Nog eens 22 procent geeft
aan te willen verhuizen. Vooral binnen Amsterdam wordt veel verhuisd. En
veel gezinnen die tijdens de crisis een stap naar een grotere woning
uitstelden, zijn alsnog verhuisd. Amsterdamse huishoudens met een hoger
inkomen verhuizen vooral naar Zuid-Kennemerland (Haarlem en
omgeving) en de Gooi-en Vechtstreek. Lagere inkomens verhuizen meer
naar Almere/Lelystad en vooral Zaanstreek-Waterland.
Zie ook: Uitgebreide samenvatting van de resultaten van het
WiMRA-onderzoek

 

https://www.nul20.nl/betaalbare-woonruimte-schaars-goed-hele-metropoolregio