Bericht aan onze leden

Huurdersvereniging Centrum is de komende tijd slecht bereikbaar en onze activiteiten liggen voor het grootste deel stil. Na de zomervakantie pikken wij de draad weer op. Voor inhoudelijke huurvragen kunt u terecht bij stichting !WOON. Lees voor meer informatie over het hoe en waarom de brief aan onze leden.

Beste leden,

Allereerst willen wij de hoop uitspreken dat al onze leden deze zware Corona-periode tot nu toe goed hebben doorstaan en dat dit ook zo blijft.

Degenen die wel ziek zijn geworden van het virus (of anderszins) wensen wij toe dat zij inmiddels goed zijn hersteld c.q. herstellende zijn.

Activiteiten van het bestuur liggen nog steeds voor het grootste deel stil

Helaas is het net alleen het Corona-virus dat er voor heeft gezorgd dat het bestuur van HVC de afgelopen maanden weinig tot geen activiteiten heeft verricht. Zoals al eerder op onze website is gemeld, speelden – en spelen nog steeds – gezondheidsproblemen van de bestuursleden zelf en van de administratieve ondersteuner, ook een rol. Daardoor zijn we ook telefonisch en per email nauwelijks te bereiken. Maximaal 1x per week worden e-mails gelezen en ingesproken berichten beluisterd en zo mogelijk beantwoord.

Hier wreekt zich dat onze herhaalde oproep om versterking van het bestuur geen werkelijk gehoor heeft gevonden. Verschillende mensen hebben zich wel aangemeld voor diverse klussen, maar we missen node extra bestuurders die één en ander kunnen organiseren en regelen.

Wat gebeurt er wel?

Onze penningmeester Lineke is samen met Anneke, onze administratieve hulp, geleidelijk aan weer begonnen met het op orde brengen van de ledenadministratie en het innen de ledencontributie

Ons aspirant-bestuurslid Winfried volgt stedelijke discussies en activiteiten en heeft o.a. meegewerkt aan een brief namens het HNA over het (stedelijk) huurbeleid aan de programmacommissies van de politieke partijen. Dit met het oog op de verkiezingen die in 2021 gaan plaatsvinden. Deze actie heeft er toe geleid dat – op het FvD na – alle politieke partijen hebben gereageerd. Veel reacties waren positief. Waarschijnlijk kunnen een aantal vervolggesprekken plaatsvinden.

In het HNA zelf zijn ook verschillende mensen uit allerlei bewonerscommissies en huurdersverenigingen uit de stad actief in het becommentariëren van landelijk en stedelijk huurbeleid. Met name tegen de jaarlijkse huurverhoging wordt stelling genomen. De huurprijzen zijn al veel te hoog voor veel mensen en in deze tijd van banenverlies en ander inkomensverlies, zou het zeer van pas komen als ook huurders een financiële tegemoetkoming krijgen!

Na de zomervakantie willen we als HVC-bestuur de draad weer oppakken

Eind augustus/begin september hopen we als bestuur weer genoeg hersteld te zijn om ons bestuurswerk weer op te kunnen pakken. Tenminste, als er intussen niet een nieuwe besmettingsgolf over ons land spoelt!

We streven er naar om in elk geval in het najaar een Algemene ledenvergadering te organiseren en wellicht kunnen we dan ook plannen voor 2021 ter bespreking voorleggen.

Vragen over huurkwesties

Als u vragen heeft over huurkwesties, dan kunt u zoals gebruikelijk terecht bij stichting !WOON. Hoewel de inloopspreekuren voorlopig gesloten zijn, kunt u wel bellen of mailen met !WOON. Samen met u zal gekeken worden op welke wijze u het beste geholpen kunt worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Huurdersvereniging Centrum