Oproep Ledenvergadering 2 December

Alle leden van Huurdersvereniging Centrum zijn welkom in ’t Claverhuis, Jan Bosmanzaal, Elandsgracht 70. Doe mee op 2 december, 19:30 uur claverhuis-elandsgracht-jordaan-amsterdam   OPROEP voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van Huurdersvereniging Centrum

op woensdag 2 december 2015 aanvang:      19.30 uur plaats:          Claverhuis, Jan Bosmanzaal Elandsgracht 70     Beste leden,     Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering  van 2 december 2015.   Op de agenda staat:

 1. opening en mededelingen
 2. verslag 28 ledenvergadering dd.25 maart 2015 (bijlage op website HVC)
 3. Begroting 2016 zie achterzijde (ook op de website)
 4. Stand van zaken Kaderafspraken van Huurdersvereniging Amsterdam met corporaties en gemeente Amsterdam

toelichting Voor de zomer zijn de Kaderafspraken aangenomen door de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), maar met tegenstem van alle huurdersverenigingen. Inmiddels is er veel gebeurd o.a. doordat ook Amsterdam vluchtelingen moet opnemen en op termijn vast onderdak moet bieden. Ook binnen de HA is de discussie niet gestopt.

 1. Gastspreker: Leon Bobbe, directeur van De Key

Hij zal spreken over zijn ideeën over de volkshuisvesting in Amsterdam en het beleid van De Key.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

    Het bestuur van Huurdersvereniging Centrum     N.B. de bijlagen staan op onze website en kunnen worden afgehaald op het secretariaat           SECRETARIAAT: info@huurdersverenigingcentrum.nl of Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam
(ma t/m do 11–17 uur). T 020 420 9962, www.huurdersverenigingcentrum.nl

 

—————————————————————————————————

Begroting Huurdersvereniging Centrum 20126   Taken: voorzitterschap, secretariaat financiën, administratie Huurbrief De bestuursfuncties zijn ingevuld. Wel zou het bestuur uitgebreid moeten worden gezien de werklast. Met name jongeren moeten bij het bestuur betrokken worden. Er zijn 4 vacatures, want de statuten laten 9 bestuursleden toe en momenteel telt het bestuur 4 leden en 1 aspirant lid. Nieuwe bestuursleden zijn dus welkom.

Aktiviteiten: bewonersgroepen/huurders ondersteunen politiek lobbyen acties ledenwerfcampagnes juridische actie

Jaarplan 2016 en bijbehorende (begrote) kosten  

 1. Huurbrief

Twee leden van het bestuur vormen een vaste redactie. De overige bestuursleden leveren  kopij in. Ook andere leden van de vereniging worden gevraagd om kopij in te leveren Begroot voor 2016: € 1000 aan drukkosten

 1. Website, facebook

Wordt uitgevoerd conform de redactiestatuten. Iedereen levert aan. Begroot voor 2016: € 100

 1. Ledenwerfcampagnes: in principe moet iedereen zich daarvoor inzetten. Maar ook hier zouden twee bestuursleden campagnes kunnen voorbereiden.

Ledenwervingsflyer en andere publicaties: € 900 (incl drukkosten enveloppen)

 1. Weer twee anderen maken een plan hoe we de bewonersgroepen/huurders kunnen ondersteunen. Het gaat dan om het signaleren van bewonersgroepen, die actie willen ondernemen en van problemen bij huurders waarop actief kan/moet worden gereageerd.
 2. Juridische actie

4 en 5 begroot voor 2016 € 1500

 1. Het maken van een planning om met de corporaties in Centrum te gaan spreken. Dat zijn: Eigen Haard, De Key, Ymere, Stadgenoot, De Alliantie, Stadsherstel. Niet zo maar een gesprek aangaan, maar goed voorbereiden wat er speelt bij de betreffende corporatie en daarover dan in gesprek gaan.

Kosten 2016 PM.

 1. Politiek lobbyen: gesprekken met gemeenteraadsleden met de bestuurscommissie en het dagelijks bestuur daarvan. Dat betekent onder meer de agenda van de gemeenteraad en de bestuurscommissie actief volgen op punten voor de HVC.

8.  Bureaukosten. Kantoorkosten: kopieerkosten: € 200

adresstickers:   € 100

9. Postbezorging: € 1400

10.  HA contributie: € 600

11.  Bestuurskosten: scholing, reiskosten en lief en leed € 200

Totaal begroot: € 6000     

 

————————————————————————————————-

HUURDERSVERENIGING CENTRUM (HvC)   conceptverslag 28ste Algemene Leden Vergadering (ALV) 25 maart 2015     Aanwezig: HvC-bestuur: Dingeman Coumou, Ingrid Hillaert, Boudewijn Snoeck, Cora Geertsma (aspirant); WSW-wonen: Win Wassenaar en Guust Augustein ; en veel leden van de huurdersvereniging Centrum (presentatielijst ter inzage op het secretariaat) Met bericht afwezig: Lineke Dammers , Martine Pijpe en Mieneke Demirdjan

 1. Opening 20.00 uur

De vergadering wordt voorgezeten door Dingeman Coumou (voorzitter HvC).   Mededelingen Vandaag is de ontruiming van de Tabakspanden begonnen. De ontruiming van de Tabakspanden is zeer discutabel, omdat  bijvoorbeeld aan Peter Klashorst , een huurder in de panden,  geen redelijk alternatief is geboden door de Key. Verder heeft Peter Klashorst nog een procedure tegen de Key lopen. De HvC is solidair met de oorspronkelijke krakers. De HvC heeft zich ingezet voor behoud van de Tabakspanden. De HvC  heeft tot op het laatst geprobeerd om alsnog het Slangenpand te behouden voor kunstenaars.  Op 11 maart jl. heeft de HvC nog een gesprek met de Key gehad om te proberen om  tot overeenstemming te komen om het Slangenpand te behouden. De Key wilde op geen enkele manier meewerken en gedraagt zich zeer onmaatschappelijk. Cora Geertsma is sinds kort aspirant-bestuurslid.

 1. Verslag 27-ste ledenvergadering 29 oktober 2014
 • Op pagina 2 staat het volgende: ‘Kunnen corporaties de verantwoordelijkheid afschuiven op de WHO’, dit moet zijn ‘Kunnen de corporaties de verantwoordelijkheid afschuiven op de WMO’.
 • Op pagina 3 staat dat Buinus Linnemans nieuw aspirant bestuurslid is. Buinus heeft zich teruggetrokken vanwege zijn drukke bezigheden. Buinus zet zich onder andere nog in voor de HvC op het gebied van de website. Buinus en Guust zijn redacteur. Eenieder mag content voor de website bij hen aanleveren.
 • Ingrid doet het verzoek om de pagina’s voortaan te nummeren.
 • Voor het overige is het verslag van 29 oktober 2014 vastgesteld.

 

 1. Jaarverslag 2014
 • Pagina 1: Win merkt op dat de Woningwet is goedgekeurd door het parlement. De definitieve tekst verschijnt binnenkort in de Staatscourant. De Woningwet gaat op 1 juli 2015 in.
 • Pagina 2: Minnivraagt zich af hoe het zit met het beroep bij de bestuursrechter wat betreft de afgegeven omgevingsvergunningen om shortstay mogelijk te maken.
 • Dingeman deelt mee dat het beroepschrift zoek is geraakt bij de Rechtbank. Deze is opnieuw opgestuurd, maar er is nog steeds geen antwoord. Win gaat hier achteraan. Er is voor het beroep geld beschikbaar gesteld  door het WSW, waardoor een jurist hier verder mee aan de slag gaat.
 • Pagina  4: Minni deelt mee dat de flyers steeds in een ander gebied van het centrum huis aan huis worden bezorgd. Daarnaast worden ze uitgedeeld bij bijzondere gelegenheden zoals een braderie of markt. Ook worden ze op drukbezochte plaatsen, zoals het Pintohuis, neergelegd.
 • Het tweede gedeelte van het jaarverslag 2014 is het financiële verslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen waardoor het financieel verslag van 2014 is vastgesteld. Met dank aan de penningmeester en de Kascommissie.
 • Iedereen gaat ermee akkoord dat het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld. Met dank aan Win.

 

 1. Benoeming nieuwe Kascommissie

De Kascommissie voor 2015 bestaat uit Buinus Linnemans en Jan Koning. Een kanttekening hierbij is dat aan Buinus nog moet worden gevraagd of hij hiermee akkoord gaat.

 1. Begroting en activiteitenprogramma 2015
 • Ann Kahlé stopt na dertien jaar met de ledenadministratie. Zij is bezig om haar vervanging in de persoon van Miek Meyer in te werken. Namens de vereniging dankt Dingeman Coumou Ann voor al het werk dat ze heeft gedaan.
 • Pagina 2: Er staat ‘Ook aan andere leden van de vereniging worden gevraagd, dit moet zijn ‘Ook andere leden van de vereniging wordt gevraagd’.
 • Ann deelt mee dat het goed gaat de betalingen door de leden. Er zijn 670 leden en hiervan hebben 45 leden niet betaald. Deze leden worden aangeschreven per mail of er wordt gebeld.
 • Pagina 2, punt 6 en 7: De planning om met corporaties in het Centrum te spreken en het politiek lobbyen. Een lid vraagt zich af of dit net is als de Taskforce die zich in het gebied 1011 bezig houdt met het labelen van woningen voor ouderen en probeert om een convenant af te sluiten met corporaties, bewoners en gemeente. Er wordt inmiddels drie jaar gepraat, maar tot op heden is er nog niets bereikt.

Volgens Win is er een nieuwe groep, namelijk de ‘begane grond groep’. Deze houden zich bezig om meer begane grondwoningen voor ouderen beschikbaar te krijgen. Door sommige leden wordt betwijfeld of ouderen daadwerkelijk zo graag op de begane grond willen wonen. Hier zou eigenlijk onderzoek naar gedaan moeten worden. Boudewijn merkt op dat de Wittenberg geschikt zou zijn voor ouderenhuisvesting. Helaas ligt er een plan om hier een short-stay mogelijk te maken. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

 • Verder merkt Boudewijn op dat er in het jaarplan van 2015 niets staat vermeld over de nieuwe kaderafspraken die voor de komende vier jaar moeten worden gemaakt. Een lid vraagt of er een post onvoorzien is opgenomen in het jaarplan 2015. Het antwoord hierop is nee, maar de financiële situatie is dusdanig gezond dat een onverwachte uitgave geen probleem moet zijn.
 • Iedereen gaat verder akkoord met het jaarplan van 2015 en deze wordt vastgesteld.
 1. THEMA: corporatie of coöperatie

Clemens Mol van coöperatie Soweto is uitgenodigd om een presentatie te geven over het oprichten van een coöperatie. Soweto is een voorbeeld van een wooncoöperatie. De woon- en werkruimten van Soweto worden niet direct door Soweto aan individuele huurders verhuurd maar aan een pandvereniging. In de pandvereniging werken de verschillende huurders samen om het pand te beheren. Het zijn de pandverenigingen die over toelating van huurders besluiten. Op die manier krijgen huurders maximale verantwoordelijkheid over hun leefomgeving.   Volgens Clemens betekent het oprichten van een coöperatie niet dat je met z’n allen vrijheid koopt, maar dat het betekent dat je vooral meer verantwoordelijkheid krijgt. Een coöperatie is een democratische vereniging waar de leden het voor het zeggen hebben.   Clemens laat zien hoe een coöperatie werkt middels een presentatie over de coöperatie KAB in Denemarken. In vergelijking met andere Europese landen zijn in Denemarken relatief veel coöperaties. Maar ook in andere Europese landen is een coöperatie een gangbare vorm van mensen onder dak brengen. KAB is een non-profit organisatie die zo’n 50.000 woningen beheert. In Denemarken is een vergaande huurdersdemocratie in de wetgeving vastgelegd. Op site van KAB (www.kab-bolig.dk) staat een inzichtgevend Engelstalig filmpje.   Een ander voorbeeld van een coöperatieve vereniging is Rochdale uit Engeland. Deze wooncoöperatie is in 1867 opgericht door 28 arbeiders, nadat zij eerst een in 1844 een winkel hebben opgericht omdat zij niet langer aan gedwongen winkelnering wilden doen. Hieruit zijn de volgende zeven ‘Rochdale principes’ onstaan:

 • Open en vrijwillige lidmaatschap
 • Democratisch controle door leden
 • Economische participatie van leden
 • Autonomie en onafhankelijkheid
 • Onderwijs, vorming en informatie
 • Samenwerking tussen coöperaties
 • Zorg voor een duurzame maatschappij

Op 17 december 2013 was de nacht van Adri Duivesteijn. Adri Duivesteijn was het niet eens met de invoering van de verhuurderheffing uit het Woonakkoord. Uiteindelijk heeft hij wel ingestemd met de verhuurderheffing, maar in ruil daarvoor heeft hij ervoor gezorgd dat er een motie werd aangenomen die mogelijk maakt om wooncoöperaties op te richten. Hierdoor is de wooncoöperatie een wettelijk recht geworden. De wet vraagt van de woningcorporaties om actief mee te werken aan de vorming van Wooncoöperaties, wanneer huurders dat willen. De woningcorporatie heeft enkele plichten waaronder dat huurders bij verkoop allereerst het recht hebben om een coöperatieplan op te stellen. De corporatie draagt minimaal € 5.000,- bij aan ontwikkeling van een coöperatieplan. Ondertussen mag de corporatie de woningen niet aan anderen verkopen.   Win merkt op dat veel corporaties zeggen dat zij wel huizen moeten verkopen om geld binnen te halen om te kunnen investeren. Moeten ze deze woningen dan niet aan coöperaties verkopen? Clemens antwoordt hierop dat een coöperatie op basis van vrijwilligheid is (committent). Clemens haalt een voorbeeld aan van een huurdersvereniging in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. Een aantal blokken staan leeg in afwachting van renovatie waarvoor Ymere geen geld genoeg heeft. De bewoners hebben gezegd doe ons maar een rijtje huizen, dan gaan wij zelf wel een blok renoveren. De bewoners willen een voor aantal woonblokken een vorm van sociale verhuur op coöperatieve basis ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met woningcorporatie en eigenaar Ymere. Ymere heeft een enorme overhead aan kosten bij het renoveren van woningen. Daarom kan deze coöperatie de renovatie goedkoper uitvoeren.   Ann geeft aan dat zij vroeger bij een notaris heeft gewerkt en dat ze destijds meerdere malen heeft gezien bij een flat dat er sprake is van recht van lidmaatschap van een coöperatie. De coöperatie is dan eigenaar van het hele gebouw. De koper wordt lid van de coöperatie en krijgt recht op bewoning van de flat. De koper wordt geen eigenaar van het appartement maar krijgt gebruiksrecht. Clemens zegt dat vroeger geen Vereniging  van Eigenaren bestond en dat daarom deze vorm is bedacht. Er zijn verschillende vormen van coöperatie denkbaar.   Boudewijn vraagt zich af waarom wij aan coöperaties zouden beginnen, terwijl de woningen van corporaties toch eigenlijk al maatschappelijk bezit zijn. Waarom zou je deze woningen dan kopen van de corporaties om deze om te vormen tot coöperaties. Boudewijn vindt dat we het juist voor elkaar moeten krijgen om meer inspraak te krijgen bij de corporaties. Hoe zorg je ervoor dat een corporatie steeds meer overdraagt aan de huurders? Clemens zegt dat huurders het voorbeeld moeten geven dat het kan door initiatief te tonen richting de corporatie.   Miek vraagt zich af of een coöperatie eigenlijk niet een soort van woongroep is. Clemens zegt dat er bij het ASW informatie is over coöperaties. Verder is Platform 31 koploper op het gebied van wooncoöperaties. Dit is een groep die veel  uitzoekt  op het gebied van wonen. Platform 31 neemt deel aan experimentele woonvormen en hebben veertien groepen geselecteerd waaronder twee in Amsterdam, te weten op IJburg en in Van der Pekbuurt.  

 1. Bewonersconvenant

Het idee voor een bewonersconvenant is door een stuk van Tjebbe van Tijen uit de Nieuwmarktbuurt ontstaan. Het bestuur van HvC wil hiermee aan de slag. Dit onder andere vanwege de toenemende drukte in de binnenstad en het veranderen van de voorzieningen voor bewoners naar voorzieningen voor toeristen. De bewoners en de gemeente zouden hierover een convenant kunnen afsluiten. Hier zou bijvoorbeeld in kunnen staan dat er een minimum aan sociale huurwoningen met zijn, zodat de binnenstad straks niet alleen voor de rijken is. De gemeente zou zich hierover moeten uitspreken met de bedoeling dat dit wordt vastgelegd zodat er kaders ontstaan voor de binnenstad. Wij kunnen dit samen met verwante organisaties vorm geven . We kunnen deze groepen aanschrijven en een bijeenkomst organiseren. We kunnen een werkgroep gaan starten. Het bestuur zal hiermee aan de slag gaan.

 1. Rondvraag

Miek: Kunnen we voortaan eerder beginnen dan 20.00 uur, omdat veel mensen om 22.00 uur na. Antwoord: Het streven is om volgende keer om 19.30 uur te beginnen.